Katholieke Stichting Medische Ethiek
16 november 2014

Paus veroordeelt abortus, euthanasie en IVF als ‘zonden tegen God’

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 16 november 2014

De paus zei dat zaterdag tegen vierduizend artsen van de Katholieke Vereniging van Italiaanse artsen. Die waren in het Vaticaan voor een bijzondere audiëntie met de paus in verband met het 70-jarig jubileum van de vereniging.

‘Zorg lijkt af te nemen’
De paus benadrukte in zijn toespraak dat elk menselijk leven, ongeacht de omstandigheden, heilig is en dat “spelen met het leven”, zoals abortus, euthanasie en ivf, zondig is. Ondanks de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen waardoor de mogelijkheden tot lichamelijke genezing zijn toegenomen, lijkt het erop, zei de paus, dat “in onze tijd” de zorg voor de persoon lijkt af te nemen, “vooral wanneer hij ziek, zwak en hulpeloos is”.

Volgens de paus kunnen de verworvenheden van de wetenschap en de geneeskunde bijdragen “aan de verbetering van het menselijk leven in de mate waarin ze niet gedistantieerd zijn van het ethische fundament van deze disciplines”.

‘Diepere dimensie van het bestaan’
De paus zei dat “aandacht voor het menselijk leven” en in het bijzonder voor “de zieken, ouderen en kinderen” ten diepste tot de missie van de Kerk behoort. “De Kerk voelt zich ook geroepen deel te nemen in het debat dat betrekking heeft op het menselijk leven en voorstellen te doen gebaseerd op het Evangelie”, aldus Franciscus.

Volgens de paus wordt tegenwoordig “de kwaliteit van het leven vooral gerelateerd aan economische middelen” en aan “het ‘welzijn’, de schoonheid en het genot van het fysieke”. Daarmee wordt vergeten dat er een “andere, diepere dimensie van het bestaan” is, “een interpersoonlijke, spirituele en religieuze”, aldus Franciscus.

‘Leven is altijd heilig’
“In het licht van het geloof en de juiste reden is menselijk leven altijd heilig en van kwaliteit”, zei de paus. “Elk menselijk leven is heilig. Het ene leven is niet kwalitatief belangrijker dan het andere, enkel op grond van middelen, rechten of sociale en economische kansen.”

‘Evangelie gaat verder dan eed van Hippocrates’
Franciscus zei tegen de artsen dat zij in hun werk “door woord en voorbeeld” kunnen getuigen dat het “menselijk leven heilig, waardevol en onschendbaar” is en dat het “als zodanig moet worden bemind, verdedigd en verzorgd”. De paus hield de artsen voor dat de eed van Hippocrates hun verplicht “om altijd dienaren van het leven” te zijn, maar dat het Evangelie verder gaat en laat zien om van het leven “te houden wat er ook gebeurt” en in het bijzonder “wanneer het behoefte heeft speciale zorg en aandacht”.

‘Valse compassie’
Franciscus waarschuwde de artsen voor de “valse compassie” die “het dominante denken” soms suggereert.

De paus verduidelijkte dat dit zich uit in de moderne opvattingen over het toestaan van abortus, het “verkrijgen van euthanasie, als een daad van waardigheid”, het ‘produceren’ van een kind als een recht en een wetenschappelijke doorbraak “in plaats van een cadeau” en over het gebruik van mensenlevens als proefkonijn “om anderen te redden”.

‘Spelen met het leven’
“Trouw zijn aan het Evangelie van het leven en respect voor het leven als geschenk van God, vraagt moedige keuzes die ingaan tegen huidige opvattingen, die gewetensbezwaren kunnen opleveren. Deze trouw heeft sociale consequenties. We leven in een tijd waarin geëxperimenteerd wordt met het leven. Het is een slecht experiment. Het ‘maken’ van kinderen in plaats van ze te aanvaarden als een geschenk is spelen met het leven. Wees voorzichtig, omdat dit een zonde is tegen de Schepper, tegen God de Schepper, die alles zo geschapen heeft”, aldus Franciscus.

‘Wetenschappelijk probleem’
De paus vertelde de artsen dat hij als priester vaak bezwaren hoorde over en de vraag kreeg waarom de Kerk bijvoorbeeld tegen abortus is. Volgens de paus is het geen religieus en filosofisch probleem, maar een “wetenschappelijk probleem, omdat het niet geoorloofd is een menselijk leven te doden om een probleem op te lossen”.

‘Denk goed na’
De paus vertelde dat hij op de tegenwerping “maar nee, het moderne denken” antwoordde: “luister, in het oude denken en het moderne denken betekent het woord ‘dood’ hetzelfde. Hetzelfde geldt voor euthanasie. We weten allemaal dat er in de huidige wegwerpcultuur, met zoveel oude mensen, verborgen euthanasie is. Andersom zijn er ook mensen die tegen God zeggen: ‘nee, ik zal het levenseinde bereiken op de manier zoals ik dat wil’. Een zonde tegen God de Schepper. Denk hier goed over na”, aldus de paus.


I welcome you on the occasion of the seventieth anniversary of the founding of the Association of Italian Catholic Doctors. In particular, I address a cordial greeting to the chaplain, Msgr. Edward Menichelli, to Cardinal Fiorenzo Angelini, who for decades has followed the life of the Association, and to the President, whom I thank for the words with which he introduced this meeting. With gratitude, I greet the Minister of Health, Mrs. Beatrice Lorenzin. And with great affection, I welcome these sick children and their families.

There is no doubt that, in our time, due to scientific and technical advancements, the possibilities for physical healing have significantly increased; and yet, in some respects it seems the ability to “take care” of the person has decreased, especially when he is sick, frail and helpless. In fact, the achievements of science and of medicine can contribute to the improvement of human life to the extent that they are not distanced from the ethical root of these disciplines. For this reason, you Catholic doctors are committed to live your profession as a human and spiritual mission, as a real lay apostolate.

Attention to human life, especially that in greatest difficulty, that is, to the sick, the elderly, children, deeply involves the mission of the Church. The Church also feels called to participate in the debate that relates to human life, presenting its proposal based on the Gospel. In many places, the quality of life is related primarily to economic means, to “well-being”, to the beauty and enjoyment of the physical, forgetting other more profound dimensions of existence — interpersonal, spiritual and religious. In fact, in the light of faith and right reason, human life is always sacred and always “of quality”. There is no human life that is more sacred than another – every human life is sacred – just as there is no human life qualitatively more significant than another, only by virtue of resources, rights, great social and economic opportunities.

This is what you, Catholic doctors, try to say, first of all with your professionalism. Your work wants to witness by word and by example that human life is always sacred, valuable and inviolable. And as such, it must be loved, defended and cared for. Your professionalism, enriched with the spirit of faith, is one more reason to work with those— even from different religious perspectives or thought—who recognize the dignity of the human person as a criterion for their activities. In fact, if the Hippocratic Oath commits you to always be servants of life, the Gospel pushes you further: to love it no matter what, especially when it is in need of special care and attention. This is what the members of your Association have done over seventy years of fine work. I urge you to continue with humility and trust on this road, striving to pursue your statutory goals of implementing the teaching of the Magisterium of the Church in the field of medical ethics.

The dominant thinking sometimes suggests a “false compassion”, that which believes that it is: helpful to women to promote abortion; an act of dignity to obtain euthanasia; a scientific breakthrough to “produce” a child and to consider it to be a right rather than a gift to welcome; or to use human lives as guinea pigs presumably to save others. Instead, the compassion of the Gospel is that which accompanies in times of need, that is, the compassion of the Good Samaritan, who “sees”, “has compassion”, approaches and provides concrete help (cf. Lk 10:33). Your mission as doctors puts you in daily contact with many forms of suffering. I encourage you to take them on as “Good Samaritans”, caring in a special way for the elderly, the infirm and the disabled. Fidelity to the Gospel of life and respect for life as a gift from God sometimes require choices that are courageous and go against the current, which in particular circumstances, may become points of conscientious objection. And this fidelity entails many social consequences. We are living in a time of experimentation with life. But a bad experiment. Making children rather than accepting them as a gift, as I said. Playing with life. Be careful, because this is a sin against the Creator: against God the Creator, who created things this way. When so many times in my life as a priest I have heard objections: “But tell me, why the Church is opposed to abortion, for example? Is it a religious problem?” No, no. It is not a religious problem. “Is it a philosophical problem?” No, it is not a philosophical problem. It’s a scientific problem, because there is a human life there, and it is not lawful to take out a human life to solve a problem. “But no, modern thought…” But, listen, in ancient thought and modern thought, the word “kill” means the same thing. The same evaluation applies to euthanasia: we all know that with so many old people, in this culture of waste, there is this hidden euthanasia. But there is also the other. And this is to say to God, “No, I will accomplish the end of life, as I will.” A sin against God the Creator! Think hard about this.

I hope the seventy years of your association will stimulate a further process of growth and maturation. May you work constructively with all the people and institutions who share your love of life and seek to serve it in its dignity, sanctity and inviolability. St. Camillus de Lellis, in suggesting the most effective method in caring for the sick, would simply say: “Put more heart into those hands.” Put more heart in these hands! This is also my hope. May the Blessed Virgin Mary, Salus infirmorum, support the intentions with which you intend to continue your action. I ask you to please pray for me and I give you my heartfelt blessing.