Katholieke Stichting Medische Ethiek
24 maart 2006

VBOK biedt Ross eigen abortusevaluatie

Katholiek NieuwsbladKatholiek Nieuwsblad, 24 maart 2006

De VBOK overhandigde vorige week aan staatssecretaris Ross het eerste exemplaar van een eigen alternatieve samenvatting bij het evaluatierapport inzake de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ). Daarmee levert de hulporganisatie een uitvoerige en gedegen bijdrage aan de discussie rond de evaluatie van de wet. De bijdrage is gebaseerd op de organisatiedoelstelling van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind, die stelt dat bij “onbedoelde en/of ongewenste zwangerschappen alle partijen – moeder, vader én ongeboren kind – gelijkwaardig betrokken moeten worden”.

“Met de alternatieve samenvatting zegt de VBOK niet dat de samenvatting zoals die er nu ligt, onjuist is. Wanneer je de uitkomsten echter ook leest in het licht van het belang van het ongeboren menselijk leven, kom je op onderdelen wel tot andere conclusies en aanbevelingen”, aldus algemeen directeur Annetje Takke. Zo vindt de VBOK het opmerkelijk dat het evaluatierapport de aanbeveling doet de deskundigheid van huisartsen te vergroten inzake de “afbreking van de zwangerschap” in plaats van op het gebied van de “ongewenste zwangerschap” in het algemeen. Men spreekt in de praktijk al snel over abortus, terwijl de ongewenst zwangere vrouw meer opties heeft en daarover geïnformeerd zou moeten worden.

Een woordvoerder van Ross laat weten dat de bewindsvrouw “medio april” haar standpunt over de evaluatie van de WAl bekend zal maken. Daarna volgt een debat in de Tweede Kamer.

Volgende bladzijde: Persbericht VBOK over overhandiging rapportPersbericht VBOK
VBOK overhandigt Ross eerste exemplaar ‘Alternatieve samenvatting’ WAZ-evaluatie

De VBOK heeft op 15 maart het eerste exemplaar van zijn alternatieve samenvatting bij het evaluatierapport inzake de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) overhandigd aan staats-secretaris Ross-van Dorp van VWS. De hulporganisatie levert daarmee een gedegen bijdrage aan de discussie rond de evaluatie van de WAZ. “De uitkomsten dien je in het licht van het belang van de vrouw én dat van het ongeboren menselijk leven te bekijken.”

“Hoe iemand denkt over abortus, heeft invloed op hoe hij de uitkomsten van de evaluatie interpreteert”, vervolgt VBOK-woordvoerder Ledegang. “Met de alternatieve samenvatting zegt de VBOK niet dat de samenvatting zoals die er nu ligt onjuist is. Wanneer je de uitkomsten echter ook leest in het licht van het belang van het ongeboren menselijk leven, kom je op onderdelen wel tot andere conclusies en aanbevelingen.”

Zo vindt de VBOK het opmerkelijk dat er in het evaluatierapport wordt aanbevolen de deskundigheid van huisartsen te vergroten op het gebied van de ‘afbreking van een zwangerschap’ in plaats van op het gebied van de ‘ongewenste zwangerschap’ in het algemeen. “Hieruit blijkt dat het gesprek tussen de hulpvrager en de hulpverlener in theorie en praktijk bij voorbaat een bepaalde richting inslaat. Men spreekt in de praktijk heel snel over abortus, terwijl de ongewenst zwangere meer opties heeft en daarover geïnformeerd dient te worden.”

“Als men de zorgvuldigheidseisen, zoals de WAZ die op belangrijke punten zoals de beraadtermijn en het bespreken van alternatieven stelt, niet volledig naleeft, voldoet de praktijk aan geen van de doelstellingen van de Wet. Er is dan immers geen garantie dat de hulpvrager alle tijd en informatie krijgt om voor haar én de haren de juiste keuze te maken. Terwijl de Wet juist de rechtsbescherming van het ongeboren menselijk leven én het recht van de vrouw op hulp bij een ongewenste zwangerschap voor ogen heeft.”

De hulporganisatie doet concrete aanbevelingen om de hulp aan ongewenst zwangeren te verbeteren én daarbij recht te doen aan het ongeboren menselijk leven. De VBOK ziet graag dat staatssecretaris Ross de aanbevelingen overneemt. “Het is zaak dat er in Nederland verantwoorde hulpverlening bij een ongewenste zwangerschap wordt aangeboden, die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Met duidelijkheid over de huidige praktijk en het doorvoeren van de aanbevolen verbeteringen, krijgen we dat voor elkaar.”

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.