Disclaimer

Op de inhoud van deze website rust auteurs- en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende. Dit is voor artikelen die gepubliceerd zijn door de Katholieke Stichting Medische Ethiek zelf. Voor artikelen die overgenomen zijn met toestemming van andere bronnen, is toestemming vereist van deze derde partij: de aan de Katholieke Stichting Medische Ethiek verleende toestemmingen om artikelen over te nemen zijn alleen van toepassing op publicatie op deze website.

Voor het verkrijgen van toestemming van artikelen van de Katholieke Stichting Medische Ethiek kunt u contact opnemen met de het secretariaat en/of de webmaster via de menuoptie “Contact”. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur, de publicatiedatum en URL. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina’s van de Katholieke Stichting Medische Ethiek op internet is in beginsel toegestaan, mits deze linken in overeenstemming zijn met het in Nederland vigerende citaatrecht (artikel 15a Auteurswet).