EU-bisschoppen tegen algemeen recht op abortus

Katholiek Nieuwsblad, 9 april 2024

De katholieke bisschoppen in de EU uiten kritiek op een initiatief van Europarlementariërs om het recht op abortus op te nemen in het Europees Handvest van de grondrechten.

Het recht op leven is de hoeksteen van alle andere mensenrechten, zo legde de bisschoppencommissie COMECE dinsdag in Brussel uit. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die bescherming nodig hebben, zoals ongeboren kinderen, maar ook voor migranten, ouderen, gehandicapten en zieken. Er bestaat ook geen erkend recht op abortus in het internationaal recht.

Stemming in Europarlement

Donderdag stemt het Europees Parlement over een ontwerpresolutie waarin de EU-lidstaten worden opgeroepen het Handvest van de grondrechten uit te breiden met het recht op lichamelijke zelfbeschikking en vrije, geïnformeerde, volledige en universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid, waaronder veilige en legale abortus. Dit zou een unanieme wijziging van de EU-verdragen vereisen.

Het voorstel werd ingediend door Europarlementariërs van de sociaaldemocraten, liberalen, groenen en links, evenals enkele Zweedse Europarlementariërs die behoren tot de conservatief-christendemocratische fractie van de Europese Volkspartij (EVP).

Tegenvoorstel

De EVP legt een tegenvoorstel ter stemming voor, dat verwijst naar de bevoegdheid van de individuele lidstaten in de abortuskwestie en oproept tot meer steun voor zwangere vrouwen en moeders.

De bisschoppen van COMECE citeren uit de recente Vaticaanse verklaring Dignitas infinita, volgens welke de mens zijn bestaansrecht in zich draagt in elke situatie en fase van zijn ontwikkeling.

‘Opportunisme’

“Als deze overtuiging achterhaald zou zijn, zou er geen stevige en duurzame basis zijn voor de verdediging van de mensenrechten; deze zouden dan altijd onderworpen zijn aan het toevallige opportunisme van de machthebbers”, aldus de bisschoppen.

De bisschoppencommissie, voorgezeten door de Italiaanse bisschop Mariano Crociata, benadrukt ook dat er verschillende culturen en tradities bestaan binnen de EU. De Europese Unie kan “geen ideologische standpunten opleggen over de menselijke persoon, seksualiteit en geslacht, huwelijk en gezin enzovoort”.

Vrouwenrechten

Het bevorderen en vergemakkelijken van abortus zou volgens COMECE “in de tegenovergestelde richting gaan van het werkelijk opkomen voor vrouwen en hun rechten”.

Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
image_pdfimage_print