Kabinet handhaaft verbod op kweken embryo’s

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en SportMinisterie van Voksgezondheid, Welzijn en Sport, 20 april 2007

Het verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor andere doeleinden dan zwangerschap blijft de komende periode gehandhaafd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bussemaker en minister Hirsch Ballin van Justitie met een daartoe strekkende wijziging van de Embryowet ingestemd.

In de Embryowet staat een verbod op het speciaal kweken van embryo’s voor andere doeleinden dan zwangerschap. Op grond van deze bepaling mogen er bijvoorbeeld geen embryo’s worden gekweekt met het doel er onderzoek mee te doen. Dit verbod vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De voordracht voor het koninklijk besluit dient gedaan te worden binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet.

Met deze wijziging van de Embryowet wordt ervoor gezorgd dat de wet niet langer dwingt om op korte termijn een voordracht voor een koninklijk besluit te doen. Dit betekent dat er ruimte ontstaat om een beslissing over het al dan niet laten vervallen van het verbod na deze kabinetsperiode af te laten hangen van wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten. De mogelijkheid om het verbod bij koninklijk besluit te laten vervallen, blijft gehandhaafd.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Volgende pagina: volledige tekst van staatssecretaris mw.dr. J. Bussemaker aan de Tweede Kamer

image_pdfimage_print