KNMG: toezicht op regionale toetsingscommissies euthanasie gewenst

KNMGPersbericht KNMG, 30 september 2013

Er moet toezicht komen op de toetsingspraktijk van de regionale toetsingscommissies euthanasie. Dit is één van de punten die de KNMG vandaag bepleit tijdens het Rondetafelgesprek Evaluatie Euthanasiewet, georganiseerd door de Tweede Kamercommissie VWS.

De uitspraken van de toetsingscommissie zijn niet goed toegankelijk en inzichtelijk, zo bleek uit de tweede evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). De KNMG herkent deze zorg en bepleit een goed toegankelijke website én een code of practice voor de toetsingscommissies. Deze kan de toetsingspraktijk inzichtelijk maken, de afstemming tussen de toetsingscommissies bevorderen en leiden tot meer consistentie in aanpak en oordeelsvorming.

De KNMG ziet daarnaast dat toetsingscommissies het belang en de status van de professionele standaard soms in twijfel trekken. Dit kan tot rechtsonzekerheid leiden. De KNMG bepleit daarom dat er een evaluatie dient te komen hoe toetsingscommissies omgaan met de professionele standaard.

Het ontbreekt naar de mening van de KNMG aan een vorm van toezicht op de praktijk van toetsingscommissies. Bovendien is er geen onafhankelijke geschillenprocedure. Dit KNMG vindt kortweg dat de mogelijkheid van maatschappelijke controle moet worden verbeterd. Dit bevordert de rechtszekerheid voor artsen en patiënten, alsmede de transparantie van toetsing(snormen).

Inmiddels is een belangrijk aandachtspunt door de minister opgepakt: de wens van de KNMG en anderen om duidelijkheid te creëren over de betekenis van de schriftelijke wilsverklaring bij wilsonbekwame patiënten. Er wordt een werkgroep ingesteld om hiermee aan de slag te gaan.

Uit de evaluatie blijkt verder dat artsen zich goed aan de euthanasiewet houden. Euthanasieverzoeken komen steeds vaker tot uitvoering; artsen lijken meer bereid deze te honoreren. Vermoedelijk is de toegenomen kennis van artsen over wat er wel en niet kan rond euthanasie hierop van invloed. Ook is de meldingsbereidheid van artsen onverminderd hoog.

image_pdfimage_print